آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد  ** مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد بربند لب و تن زن * چون غنچه و چون سوسن * رو صبر کن از گفتن  * چون صبر کلید آمد آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد  ** مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد باغ سلام می‌کند سرو قیام می‌کند**		سبزه پیاده می‌رود غنچه سوار می‌رسد آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد ** مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد
بربند لب و تن زن * چون غنچه و چون سوسن * رو صبر کن از گفتن * چون صبر کلید آمد
چون برسی به کوی ما خامشی است خوی ما**زان که ز گفت و گوی ما گرد و غبار می‌رسد
آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد ** مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد
باغ سلام می‌کند سرو قیام می‌کند** سبزه پیاده می‌رود غنچه سوار می‌رسد
آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد ** مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد