فرم های داخلی شرکت 

همکاران محترم 

لطفا قبل از تکمیل فرم به موارد زیر توجه فرمائید : 

1 - اطلاعات خود را کامل وارد نمائید . 

2 - در محل درج ایمیل مربوطه ، ایمیل وارد شده باید از دامین Varian.ir باشد 

3 - ذکر علت درخواست در ماموریت های اداری الزامی می باشد . 

فرم درخواست مرخصی ساعتی 

فرم درخواست ماموریت ساعتی